Veilige kerk

Als kerk willen wij een plek zijn waar jij je veilig voelt. Waar grenzen gerespecteerd worden en grensoverschrijdend gedrag op het gebied van misbruik en/of manipulatie voorkomen wordt. We beseffen dat ook kerken niet immuun zijn voor de risico’s van verschillende vormen van misbruik. Met name als we het hebben over kwetsbare groepen zoals kinderen, jongeren, mensen die vanuit zorg in een afhankelijkheidsrelatie tot een ander staan en mensen die vanuit hun verleden sociaal of psychisch kwetsbaar zijn. 

We hebben daarom ook een aantal maatregelen genomen, die enerzijds bijdragen aan preventie (het voorkomen van misbruik) en anderzijds leiden tot een adequate aanpak als er sprake is van (vermeend) misbruik.

Om misbruik te melden of te bespreken hebben wij als kerk interne en externe vertrouwenspersonen aangesteld. Op deze pagina vind je daar meer informatie over.

 


Intern > vertrouwenspersonen

Binnen de Evangelische Gemeente Immanuël zijn een aantal Interne Vertrouwenspersonen (IVP) aangesteld, die je kunt benaderen als je geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag of een vorm van misbruik in de kerk. Deze vertrouwenspersonen staan open voor jouw verhaal en kunnen je adviseren hoe hiermee om te gaan. Ze zijn aangesteld door het bestuur, maar opereren onafhankelijk van de gemeenteleiding en worden gecoacht door een deskundige van de SEM (Stichting Evangelisch Meldpunt).

Je kunt de interne vertrouwenspersonen benaderen door een mail te sturen.

Mail naar interne vertrouwenspersoon.

 


Extern > klachtenregeling en meldpunt.   

De leidinggevenden in de Evangelische Gemeente Immanuël onderschrijven de SEM gedragscode.

De VPE en Veilige Kerk en Regionale Vertrouwenspersonen.
Als gemeente zijn wij lid van de VPE en kunnen we altijd gebruik maken van de daar aanwezige expertise en informatie. De VPE heeft voor vertrouwelijke meldingen en voor vragen een meldpunt ingericht: 
MELDPUNT: tel. nr. 085-4881429 en mailadres RVP@vpe-vp.nl 

Er zijn Regionale Vertrouwenspersonen, RVP’ers, aangesteld die vanuit het meldpunt werken maar ons ook kunnen helpen bij voorlichting, introductie en lastige vraagstukken over de Veilige Kerk. Meer informatie is te vinden op https://www.vpe.nl/nl/hoofdmenu/wie-zijn-wij/veilige-kerk .

De VPE is aangesloten bij Stichting Evangelisch Meldpunt, SEM, om als geheel (gemeenten en persoonlijke leden) aangesloten te zijn bij hét meldpunt voor de evangelische en pinksterbeweging. Dit meldpunt is te benaderen via https://www.wijzijnsem.nl/
De overheid stelt in het kader van Good Governance ook steeds meer eisen aan de veiligheid en de inrichting van organisaties, waartoe ook de kerken behoren.