Onze missie

Als gemeente hebben we een duidelijke bijbelse visie en doelstelling. Dit helpt om te begrijpen waarom we doen wat we doen.

Onze missie bepaalt onze visie.
Een gemeente die bestaat uit toegewijde christenen die God aanbidden, leven naar bijbelse normen, op Christus willen lijken, elkaar willen dienen met gaven en talenten en de blijde boodschap verkondigen op een eigentijdse manier.

Onze doelstelling
Deze visie wordt ondersteund door twee belangrijke pijlers: 

Het grote gebod - Mattheus 22:37-39
"gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf."

De grote opdracht - Mattheus 28:19
"gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb."

Het grote gebod en de grote opdracht zijn samen te vatten in de volgende vijf doelen:

1. God aanbidden
Dat de gemeente bestaat uit leden die God aanbidden door Hem lief te hebben en te gehoorzamen.

2. Gemeenschap 
De gemeente als Gods gezin, een veilige plaats waar men elkander liefheeft en dient. 

3. Discipelschap 
Op Christus gaan lijken, Gods karakter ontwikkelen in elke individu. 

4. Bediening
De leden toerusten om God en anderen te dienen met de gaven en talenten die Hij een ieder heeft gegeven.  

5. Evangelisatie
De gemeente tracht op eigentijdse wijze het goede nieuws van Christus te verkondigen.