Ons team

Leiderschapsteam

William Boné
William Boné (voorganger)
Toerusting, gemeente ontwikkeling
  E-mail
Natascha Boné
Natascha Boné (oudste)
Gebedswerk, Wijkgroepen
  E-mail
Gerrit Duerink
Gerrit Duerink (oudste)
Evangelisatie,
Diaconaat

  E-mail
Mirjam Duerink
Mirjam Duerink (oudste)
Gemeentezorg,
Zending
  E-mail
Belinda Nijhuis
Belinda Nijhuis (diaken)
Kinderwerk
  E-mail
Peter Deuling
Peter Deuling (oudste)
Jongerenwerk
  E-mail
“Janna
Janna Deuling (oudste)
  E-mail
Eltje Faber
Eltje Faber (diaken)
Facilitair
Edwin Landman
Edwin Landman (diaken)
Muziek
 
E-mail
 

BMT (beleidsmedewerkersteam)

Johan Kanter
Johan Kanter
Financiën
Sina Marzban
Sina Marzban (diaken)
teamleider BMT 
Teunsina van der Wal
Teunsina van der Wal
(diaken) administratief medewerker