Wat geloven wij?

Wij geloven dat de Bijbel, die de geschriften van het Oude en Nieuwe Testament omvat, het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God is en Gods openbaring aan mensen. Daarom is de Bijbel de onfeilbare en gezaghebbende norm en inspiratiebron voor geloof, leer en leven. De hele Bijbel verwijst naar Jezus en Hij is de bron van onze levensbeschouwing.

 


De Bijbel leert dat God de Schepper is van hemel en aarde. Dat God een drie-eenheid is nml.: God de Vader, God de Zoon en God de Geest.De Bijbel leert dat God de mens heeft geschapen naar Zijn evenbeeld.

 

De Bijbel  leert dat er door de zonde een breuk is ontstaan tussen God en de mens. De duivel, een vijand van God, verleidde de eerste mensen tot zonde.

 

De hele Bijbel verwijst naar Jezus. De Bijbel leert dat Jezus de Zoon van God is. Geboren uit de maagd Maria. En gestorven voor onze zonden aan het kruis om de breuk te herstellen tussen mens en God.

 

De Bijbel leert dat Jezus de dood heeft overwonnen. Dat Hij leeft en de weg heeft gebaand tot de Hemelse Vader en het eeuwige leven.

 


De Bijbel leert dat je door bekering een nieuwe schepping wordt. Door de doop start jouw nieuwe levenswandel hier op aarde samen met God.
 

 

De Bijbel leert dat de belofte van de Hemelse Vader, de Heilige Geest, voor elke gelovige is. Door Zijn Geest woont God in ons, geeft Hij kracht en leidt ons in de waarheid.


 

Het huwelijk is volgens de Bijbel een verbondsrelatie tussen een man en een vrouw. Het is een drievoudig snoer, waarbij God de eerste plaats inneemt.

 

 

De kerk is niet een stenen gebouw, maar Gods Huisgezin. De Bijbel leert dat het een geloofsgemeenschap is bestaande uit volgelingen van Jezus. 

 

 

De Bijbel leert dat we leven in het einde der tijden. Jezus komt terug, maar niemand weet exact wanneer. Wij moeten ons daarop voorbereiden en het Evangelie verkondigen aan alle mensen.

 

 

De Bijbel leert dat iedereen rekenschap zal moeten afleggen voor de troon van God. Hij is niet alleen de eeuwige Vader leert de Bijbel, maar ook de rechtvaardige Rechter.

 

 

De Bijbel leert dat er maar één hemel is waar een ieder welkom is die Jezus aangenomen heeft als zijn persoonlijke Redder en Verlosser.