ANBI

Algemene gegevens

Evangelische Gemeente Immanuël
Venne 132
9671 EW Winschoten
0597 434 987
kantoor@egimmanuel.nl
RSIN-nummer: 809348585
KvK-nummer: 01179675


Doelstelling Evangelische Gemeente Immanuël

ANBI Certificering

publicatie datum: juli 2023


1. Algemene gegevens

Vastgelegd in de statuten van: Statuten kerkgenootschap Evangelische Gemeente Immanuël (Na statutenwijziging bij akte d.d. 26 augustus 2008 verleden voor mr. W.J. Velema te Roden).

Zoals vermeld in haar statuten in artikel 1:
De gemeente draagt de naam: Evangelische gemeente Immanuël. Zij is gevestigd in Winschoten. De Evangelische Gemeente Immanuël is als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag

De gemeente erkent de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God en aanvaardt derhalve de Bijbel als grondslag en norm voor het functioneren van de gemeente. Zij gelooft daarom in:

 • één God, de schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen;
 • Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, Licht uit Licht, God uit God, van hetzelfde wezen met de Vader, die om ons mensen en onze zaligheid is neergedaald uit de hemel, die mens is geworden, geboren uit de maagd Maria, die voor ons is gekruisigd, die voor onze zonden geleden heeft, is gestorven en begraven en op de derde dag, overeenkomstig het woord van de profeten, opgestaan en gevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van de Vader, van waar Hij naar Zijn belofte weer zal komen om al de Zijnen bij Zich te verzamelen en als rechtvaardige Rechter op te treden;
 • en de persoon van de Heilige Geest, die levend maakt, die van Vader en de Zoon uitgaat, en gesproken heeft door de profeten, aan de gemeente gegeven is en in haar woont.

Doel van de gemeente

De gemeente stelt zich als doel:

 • Als Lichaam te functioneren met Jezus Christus als Hoofd;
 • gemeenteleden toe te rusten tot dienstbetoon en tot opbouw van het Lichaam van Christus;
 • om overeenkomstig de grote zendingsopdracht van de Heer te bidden en te werken voor de mensheid, de bekering van zondaren en de komst van Gods Koninkrijk;
 • het Evangelie te verkondigen aan haar medemensen, om hen de weg van het heil te wijzen.

2. RSIN / Fiscaal nummer van de Evangelische Gemeente

De Evangelische Gemeente Immanuël is bij de Belastingdienst voor verplichte afdrachten ingeschreven onder RSIN/ fiscaalnummer 809348585.

3. Contactgegevens

Postadres: Postbus 358, 9670 AJ Winschoten
Bezoekadres: De Venne 132 in Winschoten
Telefoon: Secretariaat 0597-43 49 87 (di. en do. van 09.00 uur tot 12.30 uur)

4. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Evangelische Gemeente Immanuël ligt bij de oudstenraad. De oudstenraad telt momenteel 5 leden. Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens de gemeente. De oudstenraad bestaat uit een voorzitter, voorganger, penningmeester en overige bestuursleden.

5. Beleidsplan

Evangelische Gemeente Immanuël is een gemeente die zich richt op de volgende hoofdtaken:

 1. Erediensten
  De zondagmorgen erediensten zijn inspirerende samenkomsten gecentreerd rondom de boodschap vanuit Gods Woord. Prediking en aanbidding door zang en muziek zijn hierin leidend. Na de kerkdienst is er ruimte voor gebed en nazorg en kunnen de mensen elkaar ontmoeten en napraten onder het genot van een kop koffie of thee.
 2. Kinderwerk
  De zondagsschool afdeling heet JIM-Kidz. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 gaan eerst mee in de eredienst, hier zingen zij eerst ong. 2 liederen mee, daarna beginnen ze gezamenlijk in de grote zaal met lofprijs en aanbidding en een bijbelverhaal. Daarna krijgen de kinderen drinken met iets lekkers en gaan zij uit elkaar in onderbouw en bovenbouw.

  JIM-Kidz (onderbouw): Kinderen vanaf 4 jaar t/m groep 3 of 4 (afhankelijk van het aantal kinderen) gaan naar JIM-kidz onderbouw. Hier worden vier hoeken aangeboden voor het spelen, de thema verwerking en het knutselen. Elke hoek heeft zijn eigen leider. We werken met een stopwatch / kookwekker. Na 10 minuten wordt er van hoek gewisseld. Kinderen krijgen hier op hun eigen niveau onderwijs. Zo willen we een uitgebreid aanbod geven aan de kinderen die komen, en hen vertrouwd maken met verhalen uit het oude en nieuwe Testament.
  Spreuken 22:6 “Leer een kind al vroeg wat hij moet weten,dan zal hij daarna daar naar handelen.”

  JIM-Kidz (bovenbouw): Alle kinderen worden opgesplitst in vier groepen in de kleuren groen, blauw, geel en rood. Kinderen van groep 5 en 6 zijn bij elkaar ingedeeld en groep 7 en 8 zijn bij elkaar ingedeeld. Ook hier krijgen de kinderen op hun eigen niveau les. Het is de bedoeling dat de kinderen worden uitgedaagd om zelf na te denken over hun geloof, en zo een levende relatie op te bouwen met de Here Jezus. En dat ze hun vertrouwen zullen stellen op God, en bewust een keuze zullen maken om hun hart aan Jezus te geven.
  De tijd is ingedeeld in twee momenten:
  -20 min. Thema verwerking. 2 groepen apart, 1 leider per groep.
  -20 min. Of sport & spel of creatief (om de week wisselen). 2 groepen bij elkaar, 2 leiders op de groepen.

  In het kinderwerk willen we alle aspecten van geloof naar voren brengen.

 3. Tienerwerk
  Tieners (12-15) Voor de tieners is er elke eerste en derde zondag van de maand een eigen programma tijdens de zondagdienst. Een gelovige tiener zijn is tegenwoordig niet gemakkelijk. Wij willen de tieners dan ook weerbaar en sterk maken. Ook vinden we het belangrijk dat zij een veilige plek hebben waar ze zichzelf mogen en kunnen zijn. De tienerleeftijd is een belangrijke fase en daarom is er voor deze leeftijd ook een eigen programma.
  Daarnaast is er eenmaal per maand, op een zaterdagavond, aXept. Dit is een levendige en veelzijdige tieneravond. Onder begeleiding van toegewijde vrijwilligers wordt er ingezoomd op een thema. Van sport & spel tot en met de preek van de week, als tiener wil je deze avonden niet missen.
 4. Jongerenwerk
  Jeugd (16+) Onze jongerenafdeling heet eXceed. Een beweging van jongeren die God leert kennen en Hem volgt. Voor jeugd vanaf 15 jaar is er eXceed, eens per twee weken op zondagavond. Tijdens een eXceed avond ontmoet je veel leeftijdsgenoten, en word je geholpen in je relatie met God. Het programma is onderverdeeld in drie categorieën:
  XL -eXceed Live: Muziek en een boodschap. Met elkaar zingen onder leiding van de eXceed band om God te eren.
  Vervolgens deelt een spreker iets uit de Bijbel, toegespitst op het leven van een jonge christen.
  XS -eXceed Small: Quality time in kleine groepjes. In een ontspannen sfeer bespreken we een thema waar we mee te maken hebben in ons geloofsleven.
  XXL -eXceed eXtra Large: Events van groot tot klein. Een barbecue, jeugddienst , een filmavond, een conferentie of een ander uitstapje.
  In principe wisselen de XL en XS avonden elkaar af, met soms een XXL moment tussendoor.
  Vijf doelen: Voor eXceed zijn de vijf doelen die we als gemeente hebben, toegespitst op de jeugd. Hieronder staan ze met een eenvoudige omschrijving:

  • Eren: God is het belangrijkste in je leven.
  • Doen: Vanuit de passie die God je geeft, ontdek je wat het beste bij jou past.
  • Delen: Laten zien wie God is op een begrijpelijke en te gekke manier.
  • Samen: Bouwen aan waardevolle relaties met God en elkaar.
  • Volgen: Je wordt uitgedaagd en geholpen God te volgen.

  Tien kernwaarden: Om aan te geven wat we belangrijk vinden binnen deze jeugdbeweging, zijn er tien kernwaarden opgesteld. Deze kernwaarden laten iets zien van hoe ons hart klopt als jeugdbeweging.

 5. Onderwijs
  Buiten de erediensten verzorgen we onderwijs in wijkgroepen, cursussen over de doop, Alpha cursussen, bijbelstudie avonden en specifieke thema avonden.
 6. Onderlinge zorg
  Als we geen bidstond hebben dan komen we samen in onze wijkgroepen (een keer in de drie weken op dinsdag- of woensdagavond). De plek voor interne diaconie. Voor elkaar op de bres staan in goede en slechte tijden. Elkaar beter leren kennen, klaar staan voor elkaar, je noden delen, samen en met elkaar bidden, Gods Woord openen en bestuderen. Dat is waar het in de wijkgroepen om draait. De wijkgroepen nemen een belangrijke plaats in de gemeente. Wij vinden het dan ook van belang dat elk lid naar een wijkgroep gaat, zodat niemand alleen staat in zijn/haar geloof. We hebben elkaar nodig om te groeien! Wij geloven dat gelovigen alleen kunnen groeien als zij werken aan hun relatie met God en medegelovigen.
 7. Diaconie, Evangelisatie en Zending:
  Diaconie betekent hulp aan mensen in nood, voor mensen dichtbij en ver weg, voor mensen binnen en buiten de kerk. Dit realiseren wij door diverse activiteiten te organiseren. Er is tevens een sociaal fonds en een pastoraal team om niet alleen praktisch, maar ook geestelijk mensen op weg te helpen in hun relatie met God.
  Evangelisatie en Zending: De rijkdom die we in het evangelie hebben ontdekt en waar we gezamenlijk van genieten, willen we niet voor onszelf houden. We willen de boodschap van Gods liefde, genezing, gerechtigheid en vergeving bekend maken aan mensen dichtbij en ver weg. In onze eigen omgeving organiseren we kleinschalige acties om met mensen in gesprek te komen over God, Jezus en de Bijbel. Wanneer mensen zich geroepen weten om het evangelie over landsgrenzen heen bekend te maken, dan willen we faciliteren en ondersteunen waar voor ons mogelijk.

6. Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger en eventueel medewerker(s) / medewerkster(s) die ten dienste van de Evangelische Gemeente Immanuël is/zijn aangesteld is/zijn afgestemd op functie, opleiding en ervaring. Geen van de bestuursleden ontvangt voor hun bestuurlijke taken een vergoeding dan wel een andere beloning van de Evangelische Gemeente Immanuël. Bestuursleden die tevens een uitvoerende functie vervullen kunnen daarvoor wel een beloning ontvangen.

7. Verslag activiteiten

De Evangelische Gemeente Immanuël brengt haar visie en doelstellingen in de praktijk door een scala aan activiteiten. In dit verslag zijn de activiteiten van de Evangelische Gemeente vermeld zoals die in de periode 2022-2023 hebben gefunctioneerd.

 • Het bestuur: Het bestuur komt 2x per maand tezamen in een vergadering om de gemeente te besturen en om het beleid uit te zetten en erover te waken.
 • Afdelingshoofden: De verschillende afdelingen binnen de gemeente zoals :kinderwerk, evangelisatie, muziek etc. kwamen 1x per maand bij elkaar in een vergadering. Daar wordt de agenda en verschillende activiteiten besproken die op de gemeente agenda staan. De vergaderingen zijn tevens coach momenten waar de leiders worden bemoedigd en opgebouwd.
 • Coördinatoren: Zij zijn de aanspreek personen voor de vele taakgroepen binnen de afdelingen en vergaderen afzonderlijk van elkaar met hun eigen teams. Een taakgroep is een groep mensen die tezamen een specifieke taak uitvoeren binnen de Evangelische Gemeente. Enkele voorbeelden zijn het geluidsteam, beamer team, welkomstteam, etc.
 • Zondagmorgen samenkomsten (erediensten): Elke zondag houden we een samenkomst van 10.00 uur tot ongeveer 11.45 uur. De zondagmorgen erediensten zijn inspirerende samenkomsten waarin de boodschap vanuit Gods Woord is gecentreerd. Prediking en aanbidding door zang en muziek zijn hierin leidend. Na de kerkdienst is er ruimte voor gebed en nazorg en kunnen de mensen elkaar ontmoeten en napraten onder het genot van een kop koffie of thee.
 • Zondagmorgen kinderwerk: Voor de kinderen tot en met 12 jaar zijn er aparte diensten. Het programma is afgestemd op leeftijd en doelgroep. Het is een veilige omgeving waar kinderen leren en worden geholpen om aan een levendige relatie te bouwen met de Heer. Het programma is afwisselend met zowel ‘leermomenten’ als ontspannende activiteiten en er is een speciale muziekband (JIMKidz band) voor de kinderen voor samenzang, lofprijs en aanbidding.
 • Zondagmorgen tienerwerk: De tieners hebben twee keer in de maand op zondagmorgen een eigen programma tijdens de zondagdienst waar ze geholpen worden om te groeien in hun geloof. Het is een veilige omgeving waar zij zichzelf mogen en kunnen zijn.

Onze door de weekse activiteiten zijn:

 • Bidstonden.
 • Huiskringen (of groeigroepen) onderverdeeld in wijken in de stad Winschoten en daarbuiten in de regio Oldambt -Bijbelstudie avonden, met verschillende thema’s en leraren en gastleraren.
 • Huisbezoeken.
 • Bijbelstudie avonden.
 • Avonden voor tieners 12+
 • Samenkomsten voor Jeugd 16+ daarnaast komen ze regelmatig tezamen in Jeugdkringen.
 • Vrouwen ochtenden een keer in de drie weken.
 • Alpha cursussen. Een cursus speciaal voor mensen die geïnteresseerd zijn in het christelijke geloof. -Aan het einde van het jaar organiseert de Evangelische Gemeente met kerst een kerstnachtdienst.

Activiteiten met tevens maatschappelijke doelstellingen:

 • Open Immanuël avonden: hobby, knutselen, gezellige en ontspannen avonden voor de buurt en omgeving.
 • Avondje Uit! Maandelijks organiseren wij een etentje voor ongeveer 70 mensen die behoefte hebben aan contact en voor mensen die het financieel niet breed hebben. Deze avonden zijn gebaseerd op geven, aandacht en liefde. Georganiseerd door ongeveer 25 a 30 vrijwilligers.
 • De voorganger en het diaconale team bezoeken niet alleen gemeenteleden maar ook mensen die buiten de kerk staan en contact hebben opgenomen met de kerk vanwege praktische en/of geestelijke nood.
 • Adrillen snert actie. Tijdens de jaarlijkse Allerheiligen markt deelt de Evangelische Gemeente gratis snert uit tezamen met een kop koffie of thee. Zij doen dit in hun eigen gebouw. Een team van ongeveer 45 vrijwilligers van de Evangelische Gemeente zijn die dag vol enthousiasme bezig om zo dienstbaar te zijn aan de samenleving en een gesprekje aan te gaan met de bezoekers. Gemiddeld komen ongeveer 600 a 700 met Adrillen langs voor een gratis kopje snert.
 • Sociaal fonds.

8. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Financiële verantwoording Evangelische Gemeente Immanuël

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Het grootste percentage van de inkomsten van de Evangelische Gemeente komt voort uit bijdragen en collecten van haar leden.
Duidelijk is dat gemeentewerk, diaconaat, evangelisatie, maatschappelijke activiteiten van groot belang is voor de Evangelische Gemeente. Dit vind je terug in de posten ‘Kerkdiensten & Gemeentewerk’ en ‘Goede doelen / zendelingen / lidmaatschappen’.

9. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het kerkelijk werk van de gemeente vertoont een grote mate van continuïteit.

 


Financiele verantwoording